Bestuurlijke Informatievoorziening

In: Business and Management

Submitted By timotietje
Words 2893
Pages 12
BIV Hoofdstuk 7: Het inkoopproces

Inkopen kunnen betrekking hebben op: - het verwerven van grondstoffen - handelsgoederen - kantoorartikelen - investeringen - vreemd geld - diensten

De formele, meer operationele inkoophandelingen (die van grondstoffen en/of handelsgoederen) worden verzorgd door de inkoopfunctie/afdeling inkoop. De overige inkopen worden vaak gedaan door de afdeling administratie, de directie of het management van de desbetreffende afdeling.

Een belangrijk risico voor het inkoopproces word gevormd door bonussen, provisies, grote kerstcadeaus of zelfs steekpenningen dit inkopers in het vooruitzicht worden gesteld door leveranciers. De inkoper kan hierdoor geneigd zijn om niet meer tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding in te kopen.
Maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden: - het goed screenen van inkopers; - het belonen van inkopers als ze hun inkoopdoelstellingen met betrekking tot prijs-kwaliteitverhouding behalen; - het opstellen van een gedragscode die het aannemen van geschenken door inkopers verbiedt; - het toepassen van offerteprocedures; - het (in detail) vergelijken van inkoopprijzen met marktgegevens; - het vergelijken van gemiddelde inkoopprijzen tussen inkopers.

7.1 Risico’s, attentiepunten en beheersingsmaatregelen ten aanzien van het inkoopproces.
[pic]
7.2 Geven van inkoopopdrachten
Het inkoopproces wordt in gang gezet door een impuls tot inkoop. Deze impuls kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van de productieafdeling of de verkoopafdeling (deze twee inkoopprocessen zijn in principe hetzelfde, behalve de bron van de impuls). Als voorbeeld gebruiken we een productiebedrijf.

Bij een productieonderneming wordt door het bedrijfsbureau bepaald welke goederen per wanneer en welke hoeveelheden de productieafdelingen nodig hebben. Dit om te voorkomen dat er te…...

Similar Documents

Flexcenter

...bij de klant te komen. Goed kunnen inschatten wat de klant nodig heeft en direct de juiste kandidaat naar voren schuiven. Op deze manier ontstaat er vertrouwen en kan het leiden tot een langdurige samenwerking. | * Selectie uitzendkrachten | De uitzendkrachten zijn het kapitaal dat wordt ingezet om inkomsten te genereren. Dit betekent dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar de juiste profielen. | * Service | De klant moet op de juiste manier bediend worden. Je moet met de klant meedenken voor de beste oplossing. | * Naamsbekendheid | Flexcenter is marktleider in Nederland in de uitzendbranche. Naamsbekendheid is enorm belangrijk om een betrouwbare naam te worden voor (potentiële) klanten. | * Informatievoorziening | De informatievoorziening moet de primaire activiteiten optimaal ondersteunen, waardoor er snel een goede match gemaakt kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat systemen op een juiste manier ondersteunen, zodat er efficiënt gewerkt wordt. | * Prijs/kwaliteit | Met name voor de generieke uitzendformule zullen de klanten ook op de prijs kwaliteit verhouding letten. | Besturingsvariabelen Financieel: * Omzet per filiaal, regio, business unit, dienst, klant * Marge per filiaal, regio, business unit, dienst, klant * Kosten IT * Kosten marketing Niet-financieel: * Aantal vestingen * Aantal klanten * Aantal uitzendkrachten * Aantal nieuwe klanten na een reclame-actie * Aantal klachten van de klant ...

Words: 892 - Pages: 4

Consumentengedrag

...bouwstructuur van een termietenheuvel heeft een architect geïnspireerd om een winkelcentrum te bouwen in Harare. Een haai heeft ervoor gezorgd dat er snelle zwempakken werden gemaakt, en de lotus bloem bevat een stof waarvan ze nu vuilafstotende verf maken. De natuur wordt steeds meer gebruikt voor inspiraties van nieuwe producten. Welke trends kwamen afgelopen jaar voor? Het opvangen van vergrijzing was erg belangrijk. Sinds de 2e wereldoorlog nam het aantal ouderen in de maatschappij toe. Dit heeft invloed op zowel de economie als de politieke verhoudingen. Een andere reden van vergrijzing kan zijn dat de levensverwachting steeds hoger wordt. Hiertegenover staat dat mensen ook steeds langer in staat zullen zijn te werken. De bestuurlijke indeling van Nederland gaat ook veranderen. Gemeenten kunnen hun werk niet meer aan. Lokale democratie zal langzaam verdwijnen. Burgers willen eigen inbreng hebben. Als we de kennis en professionaliteit delen kunnen we samen veel meer behalen. Doordat gemeenten meer taken krijgen moeten ze op grotere schaal organiseren. Het gevolg hiervan is dat de betrokkenheid van de burger bij de lokale politiek afneemt. Door schaalvergroting zal er een stevige bestuursstructuur ontstaan. Uiteindelijk zal er lokale democratie ontstaan in dorpen waarbij mensen alleen nog maar dingen hoeven te beslissen die ze ook echt alleen zelf......

Words: 1928 - Pages: 8

Smard Energy

...Maandelijks overzicht van het energieverbruik en de daarbij gemaakte kosten. * Het kijken naar alternatieve energiebronnen, om zo de consument de mogelijkheid te geven milieubewuster bezig te zijn. De dienstenvoorziening in het huidige energienetwerk De maatschappij is verantwoordelijk de consument op elk moment van voldoende stroom te voorzien. Ze levert dan ook verschillende diensten om deze garantie te kunnen geven, zoals reparatie, onderhoud en verbetering van het elektriciteitsnetwerk. Naast het voorzien in stroom, levert Enexis de consument ook andere diensten. Zo heeft de maatschappij een telefonische helpdesk, waar de consument zijn of haar vragen of klachten kwijt kan. Ook levert enexis een website als up-to-date informatievoorziening voor de consument. De energieleverancier verzorgt ook een maandelijks overzicht van het energieverbruik en de daarbij horende kosten. De producenten doen onderzoek naar alternatieve energiebronnen en maken hier ook gebruik van. De consument krijgt op deze manier o.a. groene energie binnen. Wij beschouwen dit voor de milieubewuste consument een geleverde dienst. De extra waarde die diensten kunnen creëren voor de stakeholders. * Verschaffing nieuwe apperatuur * Slimme meter uitleg * ICT problemen hulp (volgend kopje op in) * Verschillende helpdesken voor grote variatie aan probleme * Garage voor smartgrid. * Door de implementatie van Smartgrid zullen de bestaande diensten veranderen en nieuwe......

Words: 366 - Pages: 2

Should the Mayor Be Chosen or Assigned

...genieten, bijvoorbeeld als artiest of als sporter. Een ander nadeel is dat een kandidaat heel populair kan zijn onder het publiek, maar bestuurlijk een ramp is. Als een burgemeester goed met het volk kan omgaan, wil nog niet zeggen dat hij goed kan opschieten met de ambtenaren. De burgemeester kan zeggen wat hij wil, bereiken zal hij niks. Een risico is ook dat er gemeenten zullen zijn waar burgemeester en gemeenteraad niet goed met elkaar kunnen samenwerken (bijvoorbeeld omdat de meerderheid van de gemeenteraad uit een andere politieke stroming komt dan de burgemeester), terwijl ze wel voor jaren aan elkaar vastzitten. Beide partijen kunnen in een dergelijke situatie een beroep doen op hun eigen kiezersmandaat en dan ontstaat er een bestuurlijke patstelling. Andersom is er door de strijdige programma's en verschillende mandaten van burgemeester en gemeenteraad juist veel samenwerking nodig tussen beiden. Dat komt het dualisme, de transparantie en de slagvaardigheid in de gemeentepolitiek ook niet ten goede. Daarnaast weten de inwoners vaak te weinig af van het politieke spel. Er kan een probleem ontstaan als gemeenteraad en burgemeester niet goed met elkaar kunnen samenwerken, bijvoorbeeld omdat de politieke kleur van de burgmeester sterk afwijkt van wat de meerderheid in de gemeenteraad vindt. Andere nadelen zijn dat ofwel de gekozen burgemeester te weinig bevoegdheden heeft om de verwachtingen waar te maken, ofwel de burgemeester buitenproportioneel veel......

Words: 1773 - Pages: 8

Meten Is Weten

...ontvangsten en uitgaven toegerekend aan de periode waarin ze daadwerkelijk gedaan zijn. Kritische Prestatie Indicatoren. Key Performance Indicators. Variabelen om de prestaties van een organisatie te meten. Kritische succesfactor. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Management Control System. Een plan dat iedere dienst binnen het ministerie van LNV opstelt. Hierin staan de uit te voeren projecten en de begrote kosten daarvan. Dit plan moet worden getoetst door de Directie IFZ. Meerjaren investeringsplan. Managementteam. Planning & Control. Deze afdeling verzorgt de planning en begroting van DICTU en werkt mee aan meerdere rapportages binnen DICTU. Personal computer. Request For Proposal (=offerteaanvraag) Standaard beveiligingsniveau informatievoorziening. Service Level Agreement. Afspraken tussen een dienstverlener en de klant met betrekking tot de service. ICT IFZ ITIL KA Kasstelsel KPI´s Kritische Prestatie Indicatoren KSF LNV MCS Meerjaren Investeringsplan MIP MT P&C Pc RFP SBNi SLA Kritische Prestatie Indicatoren voor DICTU Pagina 5 SMART Verbaannorm Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Aan de hand van een aantal factoren kan voor een bepaalde afdeling van een organisatie een realistisch verzuimpercentage worden berekend. Deze wordt de Verbaannorm genoemd. Kritische Prestatie Indicatoren voor DICTU Pagina 6 1. Inleiding & probleemstelling De afgelopen vier maanden heb ik aan mijn afstudeeropdracht gewerkt bij......

Words: 13880 - Pages: 56

Ce Commercial Economy

...Het benodigde budget voor 2006, het resterende halfjaar, komt uit op € 41. 925. 2007 e.v. Voor 2007 e.v. dient via de Perspectiefnota tot een bijstelling te worden gekomen ter hoogte van € 83.850 per jaar. Beide bestuurlijke besluitvormingsdocumenten staan op dit moment op de rit. De planning en resultaten van dit advies en bijgaand raadsvoorstel is dusdanig dat de financiële gegevens op tijd kunnen worden verwerkt als het college van B&W op 12/13 juni overgaat tot de 1e stap van de besluitvorming. 6. Dekking De lopende begroting 2006 van de afdeling Publiekszaken is al geheel benut om de knelpunten tot op heden op te vangen. Er zit geen rek meer in. Als dekkingsvoorstel/dekkingsmoment voor 2006 resteert de integrale afweging van de financiële mee-/tegenvallers tijdens de 1e Bestuursrapportage 2006. Als daar geen financiële ruimte is te vinden dient te worden teruggevallen op de Algemene Reserve. Als dekkingsvoorstel voor 2007 kan alleen maar worden verwezen naar de integrale afweging tijdens de Perspectiefnota 2007 – 2010, anders dient ook daar te worden teruggevallen op de Algemene Reserve. Overleg gehad met: Naam Afdeling Resultaat Nonhebel BMO Afstemming burap/perspectiefnota “Kiezen voor bereikbaarheid” Notitie ter voorbereiding op de bestuurlijke keuzes over bereikbaarheid Afdeling Publiekszaken 2006 INHOUDSOPGAVE 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 INLEIDING PROBLEEMSTELLING Programma Burgerzaken Frontoffice......

Words: 5667 - Pages: 23

B.Marshall

...applicatiegebruik en aanleveren lijst met te packagen applicaties; * Adviseren migratiestrategie / check randvoorwaarden migratiestrategie; * Project uitvoeren, o.a.: uitzonderingen beheersen, voortgangsrapportage; * Projectafronding en overdracht naar de lijn. | Bedrijf | : | Gemeente Spijkenisse / SSC Syntrophos - Spijkenisse | Periode | : | 2009 – augustus 2013 | Functie | : | Freelance Interim team coördinator / Projectmanager afdeling DIA (Deze afdeling is verantwoordelijk voor de gehele ICT infrastructuur van de gemeente.) | Opdracht | : | * Beschrijven en realiseren van beleid op het gebied ICT-beheer; * Opzetten/stabiliseren van het dagelijks beheer en het (weer) motiveren van medewerkers; * Inrichting beheer informatievoorziening (ITIL) * Inrichting projectmatig werken (PRINCE2) * Strategie en opbouw van het Servicehuis ICT voor het SSC (PDC, SLA) * Licentiemanagement Oracle en Microsoft * Opstellen strategisch ICT beleidsplan 2010-2013Als Interim team coördinator / projectmanager maak ik het team bewust van hun eigen functioneren en hoe ze dat kunnen verbeteren. Dit vooral door middel van intervisie bijeenkomsten, workshops en 1 op gesprekken. Door als externe de juiste vragen te stellen en een frisse en onbevangen blik, zijn interne medewerkers op een andere manier naar hun rol in de organisatie kijken.Project Manager opdrachten & resultaten: * en servicehuis. Onderbouwen van SOA architectuur, IST > SOLL, keuzen aan......

Words: 2672 - Pages: 11

Antwoorden Blablabla

...daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. inhoud 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Voorcalculatie bij ondernemingen met homogene productie Nacalculatie bij ondernemingen met homogene productie Ondernemingen met heterogene productie Interne verslaggeving Ondernemingsplan Niet-commerciële organisaties Brutowinstopslagmethode en break-evenanalyse in spreadsheets Nettowinstopslagmethode in spreadsheets Informatievoorziening in organisaties Toepassingen van spreadsheets bij homogene productie Toepassingen van spreadsheets bij heterogene productie Inleiding externe verslaggeving Regels voor de activa Regels voor de passiva Regels voor de winst-en-verliesrekening Liquiditeitskengetallen en cashflow Overige kengetallen Investeringsselectie Examentraining 5 15 29 41 52 79 104 114 119 124 128 133 140 148 154 167 176 185 203 219 in Balans • 3 Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Hoofdstuk 26 26.1 a Grondstofkosten Arbeidskosten Overige variabele kosten Kosten van duurzame productiemiddelen Kosten van de grond Kosten van diensten van derden Kosten van belastingen Financieringskosten b Kosten van grondstoffen......

Words: 43156 - Pages: 173

Inleiding Organisatieprocessen

...Inleiding organisatieprocessen Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Wat is procesmanagement? Voor de totstandkoming van producten en diensten liggen organisatieproccessen in de basis. Proces is een systematische opeenvolging van relevante activiteiten waarbij input omgezet wordt in output. Hoewel processen van bedrijven onderling verschillen, heeft elk procesmanagement overal dezelfde verantwoordelijkheden en activiteiten. Processen moeten in lijn zijn met bedrijfsstrategie 1.1.1 Processen ITO-model: Input – Troughput – Output Primaire, Secundaire en bestuurlijke processen 1.2 Wat leveren processen op? Effectiviteit: mate waarin iets of iemand effectief is Efficiency: mate waarin iets het beoogde resultaat heeft Ook zorgt het voor het verhogen van de kwaliteit. Kwaliteitszorg: het continu waarborgen van desgewenst verbeteren van de kwaliteit van de procesuitvoer met als doel de ondernemings doelstellingen te behalen. De maatschappij eist dat mensen controle hebben over hun processen. Ondernemers willen controle om zo hun doelstelling te behalen, aandeelhouders tevreden te stellen en continuïteit waarborgen. 1.3 De rol van procesmanager Organisatieprocessen geven invulling aan ondernemingsdoelstellingen en strategieën. Procesmanager; processen optimaliseren, op elkaar afstemmen, coördineren en beheersen. - Richten: definiëren van de strategie; strategisch 3-5 jaar - Inrichten: het opgestelde procesplan inrichten; tactisch 1-3 jaar - Verrichten: daadwerkelijke proces;......

Words: 1296 - Pages: 6

Mona

...belangrijk, zodat er bij problemen gelijk contact met ons kan worden opgenomen. Het draagt bij aan de continue verbetering van onze dienst en de goede relatie met de klant. HRM moet in ons bedrijf zorgen voor de sfeer in het bedrijf en tussen de werknemers. Een goede sfeer zorgt voor gemotiveerde en productieve werknemers, wat leidt tot een hoge kwaliteit dienst. De sfeer kan worden beïnvloedt door het organiseren van uitjes, gezamenlijke lunch en het plaatsen van een voetbaltafel voor de nodige positieve afleiding. Financiën zijn noodzakelijk voor onze dienst. Er is geld nodig om dit idee te kunnen uitvoeren en het geld levert een bijdrage aan ons uiteindelijke primaire doel: het goed functioneren van onze dienst. Bestuurlijke processen Bestuurlijke processen zorgen ervoor dat de primaire en secundaire processen zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen. Deze processen hebben te maken met sturing en beheersing. Sturing aan de hand van activiteiten, procedures en systemen, en beheersing door middel van controle en bijsturing.6 Deze taken worden binnen ESP uitgevoerd door de directieleden. De directieleden zorgen ervoor dat bedrijfsactiviteiten goed verlopen, doelstellingen worden nagestreefd of eventueel aangepast en dat er controle heerst over de verschillende afdelingen binnen ESP. Proces | Hoe | Door wie | Marketing | Inzicht krijgen in de markt, de wensen van de consument kunnen beschrijven. Klantrelaties opbouwen en de doelgroep kennen. Het bedenken......

Words: 8652 - Pages: 35

Ict Op Seh

...aanlevering is. Deze aanlevering bestaat uit persoons-, toedracht- en letselgegevens van ongevalslachtoffers en zieken die zich voor behandeling melden bij een SEH. De informatie die door deze aanlevering verzameld wordt, wordt gebruikt voor het landelijke letselpreventie-beleid. Daarnaast wordt er met deze informatie ook een rapport met benchmarkinformatie opgesteld. Health Informatie Technologie Een Health Informatie Technologie (HIT) heeft het doel om een bijdrage te leveren, vanuit een patiëntgerichte benadering, aan een kwalitatieve en efficiënte patiëntenzorg. Dit zou moeten leiden tot een verbetering van de behandeling, uitkomst en algehele volksgezondheid. De systemen ondersteunen niet alleen de medische werkzaamheden, maar ook bestuurlijke en leidinggevende werkzaamheden die binnen de zorginstellingen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen ze een grote rol spelen bij de medische besluitvormingsprocessen, maar ook onderzoek, training, evaluatie en planning vereenvoudigen. De systemen worden ook beschouwd als een betrouwbaar middel voor communicatie tussen zorgverleners en –instellingen. (Vezyridis et al., 2011) Informatiebehoefte De informatiebehoefte van medewerkers op de SEH zijn onder te brengen in twee categorieën, namelijk de klinische informatie en niet-klinische informatie (Ayatollahi, 2013). De klinische informatie en kennis is vooral wenselijk voor artsen en verpleegkundigen die werkzaam zijn op de SEH, zodat zij zo goed en snel mogelijk het beleid......

Words: 3178 - Pages: 13

FinanciëLe Rechtmatigheid Jeugdwet

...Praktijkcase Bestuurlijke Informatieverzorging Financiële rechtmatigheid Jeugdwet Naam: A.M. Mol RC Cohort: 26 Datum inlevering: 26 mei 2016 Versie: 5.0 Status: definitief E-mail: a.mol@roosendaal.nl Telefoonnummer: 06-48138636 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Achtergrond en aanleiding 7 1.2 Organisatie gemeente Roosendaal 7 1.3 Probleemstelling 7 1.4 Doelstelling/doelgroep 8 1.5 Onderzoeksvraag 8 1.6 Subvragen 8 1.7 Aanpak 8 1.8 Bestuurlijke relevantie 9 1.9 Leeswijzer 9 Hoofdstuk 2 Financiële rechtmatigheid 10 2.1 Inleiding 10 2.2 Financiële rechtmatigheid 10 2.3 Criteria voor een rechtmatige financiële verantwoording 11 2.4 Bijzondere eisen als gevolg van de inwerkingtreding van de Jeugdwet 14 2.5 Resumé 16 Hoofdstuk 3 Jeugdwet en het interne beheersingssysteem 17 3.1 Inleiding 17 3.2 Interne beheersing 17 3.3 Interne beheersingsmaatregelen 18 3.3.1 Risicobeheersing 18 3.3.2 Inrichting van de processen 19 3.3.3 Juiste werking van de informatiesystemen 21 3.3.4 Contractering, monitoring en verantwoording van en door zorgaanbieders 22 3.4 Resumé 22 Hoofdstuk 4 Uitvoering Jeugdwet binnen de gemeente Roosendaal 23 4.1 Inleiding 23 4.2 Organisatie 23 4.2.1 Van De Toegang naar een gemeentelijk team Toegang 23 4.2.2 Het Zorg Inkoop en Informatie Team (ZI2T) 25 4.2.3 De niet vrij toegankelijke......

Words: 19363 - Pages: 78

Producing for the Bottom of the Economic Pyramid

...extreme armoede zich concentreert: In Zuid Azië is dat 39,5%, Sub-Sahara Afrika 28,9% en in Oost Azië 24,8%. (Chen en Ravallion, aangehaald door Smith, 2007) Veel gebieden in deze werelddelen zijn slecht bereikbaar. ‘’A large proportion of the rural population in developing countries lives in remote villages that are inadequately connected by roads with the outside world and poorly served by appropriate and affordable transport, which poses a physical barrier to markets.’’ (Smith, 2007, p. 5) Dit zorgt dus zoals Smith aangeeft voor een fysieke barrière, maar dit is niet het enige. Door weinig technologische hulpmiddelen zijn er allerlei specifieke problemen op het gebied van zaken doen, zoals weinig informatie hebben door gebrek aan informatievoorziening. Hierdoor wordt het maken van keuzes over kopen en verkopen van goederen bemoeilijkt (Smith, 2007). Er is dus basis van zowel een fysiek probleem als een kennisprobleem. Een derde kenmerk van BOP-markten hangt nauw samen met de landen waar deze zich bevinden. Landen met BOP-markten zijn in het algemeen ontwikkelingslanden. In alle landen op de wereld is er een formele sector, dat is het gedeelte van de beroepen die officieel staan geregistreerd, waar belasting wordt betaald aan de overheid en die bijdragen aan het BNP (bruto nationaal product) van een land. De informele sector van een land is juist het tegenovergestelde; deze beroepen staan niet geregistreerd, er wordt geen belasting betaald en ze dragen niet bij aan het......

Words: 3521 - Pages: 15

Xerox

...feit dat de control activiteiten er zijn voor de beheersing en control is een hele specifieke taak, waardoor er sprake is van een hoge mate van asset specifity (Widener, 1999). 3.2 Reporting In 1987 is het verslaggevingproces ook aangepast wat ook zeker invloed heeft gehad op de management control proces. Toen is er besloten om de rapportage een keer in de drie maanden te laten plaatsvinden in plaats van een maandelijks gedetaileerd rapport. Dit is besloten doordat de tijd en kosten van het opstellen van de maandelijkse rapportage niet opwegen met de informatiewaarde. Hierdoor is er besloten om maandelijks een rapportage op te stellen met daarin alleen de kerncijfers. Al deze maatregelen hebben geleid tot een efficientere informatievoorziening. Najmi, Rigas en Fan (2005) hebben een soorgelijke rapportagemodel opgesteld. Hierbij is de on-going review de maandelijkse rapportage op operationeel niveau zoals bij Xerox ook het geval is, deze bevat enkel de kerncijfers. De periodical review zijn bij Xerox de driemaandelijkse rapportage, waarin gedetailleerd gerapporteerd wordt. Tot slot is er in het model ook nog eens een overal review. Dit is de jaarlijkse rapportage, waarbij de resultaten worden geconsolideerd. Figuur 1: Najmi, M., Rigas, J. and Fan, I., (2005), “A framework to review performance measurement systems”, Business Process Management Journal, Vol. 11 No. 2, pp. 114 3.3 Competitive Benchmarking Xerox wil door competitive benchmarking het beste......

Words: 2382 - Pages: 10

Social Media and Politics

...Bacheloropdracht Bestuurskunde Wie regeren het social media landschap? Een onderzoek naar de rol van social media bij de informatievoorziening van én naar de diverse politieke partijen en politici in Nederland. Auteur: Jeroen Wichers Studentnr: s0121568 Studie: Bestuurskunde Juni 2012 Begeleider: Prof . Dr. C.W.A.M. Aarts Meelezer: Mw. Dr. A. Dassen 1 SAMENVATTING De doelstelling van dit onderzoek was het analyseren van de rol van social media bij de informatievoorziening van én naar de diverse politieke partijen en partijleiders in Nederland in december 2011. Een longitudinaal onderzoek gedurende vier weken, waarin alle berichten, blogs en tweets van politieke partijen en politici op Facebook, Hyves en Twitter (en LinkedIn) werden geanalyseerd en gedocumenteerd, was hier de opmaat naar. Daarnaast werd het online publiek in kaart gebracht, gemeten op diverse momenten, zodat tevens de dynamiek van dit publiek kon worden geanalyseerd. De eerste afbakening van het onderzoek, met betrekking tot de schifting in de betrokken social media netwerken, is gebaseerd op de grootte ervan; het betreft de grootste vier netwerken die Nederland kent. Het onderzoeken van de rol van social media werd vertaald naar vier centrale constructen, elk vertegenwoordigd in een deelvraag: bereik, intensiteit, interactie en thema. Het onderzoeken op welke wijze en hoe intensief social media gebruikt worden door de diverse actoren in het vaderlandse politieke landschap was één van de......

Words: 11604 - Pages: 47