Change Leadership

In: Business and Management

Submitted By giagrika
Words 3553
Pages 15
Τίτλος Μαθήματος:
Change Leadership

Φοιτήτρια:
Σταυρακάκη Μαρία

Ηράκλειο 2016
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3
ΗΓΕΣΙΑ 4
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 5
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 7
ΗΓΕΤΗΣ VS ΜΑΝΑΤΖΕΡ 8
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 10
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 12
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 14

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην παρούσα εργασία αναλύεται η έννοια της ηγεσίας και ο ρόλος του ηγέτη στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της οργανωσιακής αλλαγής των οργανισμών καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διαχείριση της. Γίνεται διάκριση του ρόλου του ηγέτη από τον ρόλο του μάνατζερ κατά την οργανωσιακή αλλαγή και επικεντρώνεται στην σπουδαιότητα του ρόλου του ηγέτη στην ομαλή οργανωσιακή αλλαγή καταλήγοντας στον καταλληλότερο τύπο ηγεσίας για την διαχείριση της.

ΗΓΕΣΙΑ
Η ηγεσία είναι μία ευρύτερη έννοια , η οποία έχει πλαισιωθεί και οριστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ακόμα και σήμερα προσπαθούν μελετητές και επαγγελματίες να αποδώσουν σωστά αλλά και να καταλάβουν σε βάθος το φαινόμενο αυτό. Πιθανότατα να μην μπορεί να αποδοθεί πλήρως ακόμα και σήμερα η έννοια της ηγεσία , παρόλα αυτά έχουν γίνει πολλές προσπάθειες απόδοσης ολοκληρωμένου ορισμού (Lopez, 2013).
Ένας ορισμός που θα μπορούσε να συμπεριλάβει την έννοια της ηγεσίας θα μπορούσε να είναι : ΄ η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο (ηγέτης) επηρεάζει μια ομάδα ατόμων (ακολούθους) έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι ΄. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό δίνεται έμφαση στους συμπεριφορικούς παράγοντες που επιτρέπουν στους ηγέτες να επηρεάζουν τους υφισταμένους και τους βοηθούν να κατανοήσουν τις τακτικές της επιχείρησης ( Hollander, Offermann, 1990).
Η σπουδαιότητα της κατανόησης της έννοιας αυτής , έγκειται στο γεγονός ότι παίζει καθοριστικό ρόλο, όλο και περισσότερο στις μέρες μας στην…...

Similar Documents

Leadership Development and Change Management

...Strategic Leadership and Change Initiative The study of leadership is a complex and often controversial subject. Essentially every angle of leadership has been studied and thus exists many theories and perspectives on this widely reviewed topic. The oldest and perhaps most widely studied viewpoint on leadership is from a leader-centric model, that is, leadership is a function only of the leader, his traits, personality, and competencies. With nearly a century of research to support this leader-centered view of leadership, it is foundational to the understanding of leadership. More recent studies of leadership however, have expanded our understanding to include leadership as a dynamic, fluid process involving leaders, followers, relationships, and situational contexts. Jon L. Pierce and John W. Newstrom suggest that underlying the various perspectives on leadership exists a commonly agreed upon idea: “[leadership] is a sociological phenomenon involving the intentional exercise of influence by one person over one or more other individuals, in an effort to guide activities toward the attainment of some mutual goal, a goal that requires interdependent action among members of the group” (Pierce & Newstrom, 2008). The mission of the typical organization is to achieve it’s goals and objectives through it’s leadership of people, processes and systems. How then, does the leadership of an organization effect it’s overall success? Through my research, it can be......

Words: 2529 - Pages: 11

Ethical Leadership and Culture Change

...TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 2 ETHICAL LEADERSHIP 2 CORPORATE CULTURE 3 CULTURE LEARNING 4 CULTURE CHANGE 5 CONCLUSION 6 RECOMMENDATIONS 7 REFERENCES 9 APPENDIX 13 INTRODUCTION Ethical leaders should act ethically all the time, not just in situations where it is expected. Ciulla and Forsyth (as cited in Olivier, 2012, p. 70) suggests that “[t]he good leader, . . . is challenged to be both technically good, i.e. effective at getting the job-at-hand-done and morally good, i.e. responsible for what he or she has done.” Leadership and corporate culture dictate the acceptable ethical standards of an organisation to their followers. Where leaders are identified as “ethical role models”, followers are more likely to imitate this behaviour and conform to similar values and beliefs explicitly delineated by their leaders and organisations (Shin, 2012). However the major challenge encountered by organisational leaders is about gaining the trust and commitment of followers to conform to the ethical standards required to achieve strategic objectives of their organisation (Caldwell, Hayes & Long, 2010). In this report, we define ethical leadership by looking at business ethics and leadership simultaneously. We analyse ethical leadership in the context of culture learning and culture change in ensuring ethical behaviour and Corporate Social Responsibility in organisations. We conclude this report by summarising the findings......

Words: 3006 - Pages: 13

Leadership in Change

...Keywords Empowerment, Language, Leadership, Organizational change, Resistance, Teamwork Abstract Resistance to change is a centerpiece in the traditional change agenda. The author argues that resistance to change is not a basic part of our make-up and he uses the example of his grandfather’s l ife to provide examples of the many dramatic changes that have successfully impacted on people’s l ives during the twentieth centur y. The author outl ines the leadership inadequacies that result in change initiatives being rejected. Central to these leadership problems are a lack of vision, l imited integ r ity, lack of coura ge, inappropr iate langua ge, l imited understanding of true empowerment, and only a passing commitment to leadership as service. The argument concludes that while many modern leaders have been trained in the what and the how of change, the real problem lies in the fact that the why and the who gains remains largely mute. William (Bill) Burdett was born in 1896 in a small village in Northamptonshire, England. Like many of his generation, he fought in, what has been referred to ever since as, The Great War. Indeed, well in to his 80s, he could describe with vivid detail the Battle of Jutland and the scuttling of the German fleet at Scapa Flow – events that came alive as he described, not what the history books said, but what he personally witnessed. And though he was not blessed with an unusual level of talent, or even with an extra stroke of luck, this simple...

Words: 4952 - Pages: 20

Change and Leadership

...Discuss the role of leaders and leadership in serving as effective change agents. Abstract Change has an important place in the study of organizational life. Whether a corporate giant or a small start-up, every organization today faces the challenge to change and adapt, either as a response to the external environment or simply a deliberate internal procedure to re-look at business operations to maintain its viability. Generally, people are usually inclined to defend the status-quo and resist change for a multitude of reasons ranging from a straightforward intellectual disagreement to deep-seated psychological factors. The degree of skepticism and resistance to change from employees make implementation difficult and their counter-productive behaviors tend to jeopardise the success of the change process and thus the intended objectives. Successfully reducing resistance and motivating employees through the transition is vital in organizational change efforts. Salient factors from literature reviews in enabling organizational change are presented and the need of leadership and role of leaders as effective change agents is discussed in this essay. Successful organisational change is about the interplay of all organizational elements such as human resources, systems and technologies. Good leaders and leadership skills have been identified as pivotal to garnering support of people in championing change initiatives that steer organisations...

Words: 6359 - Pages: 26

Leadership and Change

...Leadership and Change Archie Norman was able to use his leadership skills to bring Asda out of ruin into a highly successful business. When he first came into the company and noticed the dysfunction among top management, he wasted no time in restructuring his team. The Heifetz and Laurie article has pointed out that many leadership are not able to make the distinction between leadership and authority. Norman was able to clarify this distinction, faced the problems of the company, which enables the company to move forward. After restructuring the top management due to their dysfunctional nature, Norman also did away with the lavish spending management was spending on themselves. Archie was also not afraid to hire people whom he can learn from. We see that adaptive work is challenging because By protecting leadership below, he encouraged great performance. It also continued the pace of growth of the company. In his video, Norman said, it is important to protect the worker and continue promoting even through bad times. A person’s career should not come to a halt because of bad times. He also regulated distress by making employee adjustments early on when he first took over. Mr. Norman also wanted everyone to understand the situation the company was facing and have open communication throughout the company. One major characteristic of Norman’s management style was that he wanted to give the work back to the people. By giving the workers a greater......

Words: 1261 - Pages: 6

Change in Leadership

...AMERICAN PUBLIC UNIVERSITY KEMISHA N WARE A CHANGE IN LEADERSHIP AT THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY PADM520 JUNE 2014 Introduction An organization’s culture forms over years of interaction between the persons involved in that organization. Those in the leadership positions set the tone and standards that will be followed by others involved. But what happens when that leadership fails to lead? How does an organization tackle the issues of poor communication, no defined or set policies, an inadequate administrative system and lack of leadership? This is the problem that Local Education Authority (LEA) was faced with when its new leader, Ales Rakovich, took over the organization as the LEA head when the organization had a negative culture already in place. Rakovich failed to make changes within the organization, which resulted in multiple mistakes. Mistakes made included failing to communicate with one another and failure of the secretary to handle correspondence and effectively perform her job functions. Rakovich reported to the head of the Regional Education Authority (REA). More than once, the REA expressed their dissatisfaction with the job performance and working habits of the LEA staff. As the head of the LEA, Rakovich was responsible for organizing and monitoring the organizations work. But after failing to effectively lead the organization, not only was the LEA’s reputation damaged but......

Words: 1628 - Pages: 7

Leadership Change

...With the change of society, an increasing number of women have engaged in work and their roles as leaders in work have also caused people’s attention. The purpose of this bibliography is to find the changes of gender in leadership. With the development of society, the number of female leaders is increasing in recent years (Michelle and Elaine, 2008). According to (Stewart, 2009), there are more difficulties facing female leaders than male leaders, which makes it difficult to involve more females in the leading positions. A research (Hilary, 2009) indicated that although the number of female leaders is increasing, the ratio of female leaders in leadership is not balanced and more females should be involved in management positions. According to Kaycee (2010), the changes of gender in leadership have been in the process, which can be proved by the changes of people’s attitudes to female leaders. Reference | Michelle M & Elaine Y(2008), The trend of female leaders in organisations, Journal of Management, 23, 7, pp 105-124 | Type of Article | Literature review | Aim\purpose | The purpose of this article is to find out the changes of female leaders in the past decade and explain the reasons of the changes and then predict the trend of changes. | Approach | This paper reviews previous theories about the necessary of involving female leaders and then it presents the process of female leaders entering the management field. It highlights the trend of changes of......

Words: 3235 - Pages: 13

Change Leadership

...Final Proposal 1.Introduction The purpose of this Final Proposal is to analyze the situation around JSC «YXY», to identify the internal and external problems become the triggers of the organizational decision to implement the change. To provide the organization with the diagnosis of factors contributing to change implementation. To determine the groups of stakeholders involved in change process, their interests in relation of this process and predict their behaviour, fears and concerns. We should emphasize the role of leadership, to define the challenging aspects causing the resistance to change, and to offer the methods of its reduction and overcoming. Finally, we will provide the organization with transformation model and give recommendations in order to succeed the people buy-in during the change preparation and implementation process. 2.Background to the Situation of Change (A) Organizational internal problems JSC «YXY» , the regional retailing company and distributor whose results have been in decline for 2 years, needs for significant change. The organization has faced the following problems and issues: Main problems and issues: -High rate of personnel turnover. -Low material interest of stuff in sales results. The personnel has no clear sense of responsibility allocation within the company and does not understand for whom to appeal to settle the current issues. -Ongoing decline in profitability as a result of the existing management system which......

Words: 5140 - Pages: 21

Leadership and Change Management

... LEADERSHIP AND CHANGE MANAGEMENT ANALYSIS OF LEADERSHIP THEORIES AND CHANGE MANAGEMENT CONCEPTS WRITTEN BY: ANKITA PATIL BATCH: BABM-1 UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL CONTENTS Serial No. | Title | Page No. | 1 | INTRODUCTION | 3 | 2 | LEADERSHIP | 3 | 2.1 | LEADERSHIP APPROACHES | 4 | 2.1.1 | TRANSACTIONAL LEADERSHIP | 5 | 2.1.2 | TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP | 6 | 2.2 | REALATION BETWEEN TRANFORMATIONAL AND TRANSACTIONAL LEADERSHIP | 7 | 2.3 | X AND Y THEORY | 8 | 3 | WHAT IS ORGANIZATIONAL CHANGE? | 9 | 3.1 | MODLE OF THE CHANGE PROCESS | 9 | 3.1.1 | FORCE-FIELD ANALYSIS | 9 | 3.1.2 | THE THREE STEP MODEL | 10 | 3.2 | TYPES OF PLANNED CHANGE | 11 | 3.3 | IMPACTS OF CHANGE | 12 | 4 | CONCLUSION | 12 | 5 | REFERENCES | 13 | 1. INTRODUCTION: I choose to do the live project in ‘Max Elastic Technocraft’ which is an upcoming elastic manufacturing company. The company’s manufacturing unit is based in Varap gaon, Kalyan-Murbad Road, Murbad. The company is under the SME segment and has annual turnover of Rs. 10,00,00,000. The company manufactures all kinds of elastic bands which include woven elastics, jacquard elastics, mobilon tapes, furniture elastic, shoe elastic etc. There are total 150 employees which includes 2 HR Heads, 10 managers, 20 assistant managers, 5 technical heads, 7 technicians, 10 operation managers, 3 finance officers. The rest are the workers who handle machines according to their shifts. There are 41 machines in the company. The company......

Words: 3357 - Pages: 14

Moral and Ideal Leadership Changes

...How did ideas of moral leadership and ideal leadership change over the course of history, and how did these ideas affect leadership practices, as treated in the Wills text, during specific historical periods and within specific historical contexts? Moral leadership, simply stated, is the fundamental principles of a good society that influence the decisions it’s leaders make. Philosophers have written about their best ideas for their time of history, and as the times changed, ideas changed. Plato, one of the first to capture this idea, believed that a ruler should live in a way where everything he says and does is in agreement with the goal he claims to want to reach. This goal should be for the good of the people. Aristotle went further to state that virtue and justice should describe a community. If there is found a man so great in wisdom and virtue to surpass all, then he should rule, thus assisting the community in the good life. Rousseau tried to find the way to defend the public and protect the civil liberties of the people. Kant offered his thoughts in saying that leaders should protect and support their people by giving them freedom to reason. And finally, Madison claimed that a state should be dedicated to the betterment of society by having leaders who always push the most important interests of a society. The components of ideal leadership are equally as important. Some elements of ideal leaders, according to scholars, include love, courage, temperance,......

Words: 586 - Pages: 3

Leadership Change

...Readings for this week to help with assignments: Change in Leaders One of the major reasons why organizations are unable to adapt to the fast-paced, changing environments of today is the lack of effective change leadership. Leaders who are successful in guiding their organizations through change are typically those who: * Embrace change in the environment as opportunities on which to capitalize. * Are vision artists—they can paint a picture of the future that is vibrant and clear to all * Have the ability to communicate to all levels of the organizations the values and attitudes that will promote change and adaptability. * Accept mistakes and the learned lessons they provide. * Are comfortable working in a world of uncertainty. In order to understand how to successfully lead change, it is essential to understand the types and process of change. Nahavandi (2012) proposed five different types of change. Type of change | Description | Planned | Planned change occurs when leaders respond to a specific problem or pressure with a conscious effort. | Unplanned | Unplanned change occurs without an intention to address a problem. It is random or sudden. | Evolutionary | Evolutionary change does not occur all at once. It is a gradual process. | Convergent | This type of change, while evolutionary, is a result of specific actions that leaders take. | Revolutionary or frame breaking | This type of change is typically rapid and dramatic. | Leaders......

Words: 2430 - Pages: 10

Implementing Leadership Change

...Implementing a Leadership Change LDR/531 January 31, 2011 Options for Implementing Change In 1996, Gene One entered the biotech industry with groundbreaking gene technology that eliminated disease in tomatoes and potatoes. As a result, farmers no longer needed to use pesticides when growing these plants and consumers were pleased to buy homegrown products untainted by chemicals. Gene One grew from $2 million to a $400 million company in eight years (University of Phoenix, 2011). Gene One’s success also brought with it an increase of stock indices on Wall Street indicative of an augmented interest in the biotechnology field. Leadership changes at the Food and Drug administration increased confidence in investors in the biotechnology field. Don Ruiz and board members believed a 40 percent annual growth target would keep them competitive. Don Ruiz believed the way to acquire additional funding to maximize growth and remain successful would be an initial public offering (IPO) within three years. Upper management and board members varied leadership styles prove to be challenging when considering a replacement for the chief executive officer (CEO) Don Ruiz. Some members of Gene One management team was not in agreement with an initial public offering, expressed reservations. Some members of management expressed concern of managers being deficient in their leadership skills, experience to handle the next level, and suggested terminating these......

Words: 1601 - Pages: 7

Leadership and Change

...I'm going to write about two aspects of change I can forsee being beneficial to my current career change. My Mum is going to retire from their geophysical instrument business, leaving my Dad doing some part time technical moderation and repair to the equipment. Briefly, the sole trader business serves mainly the UK market, occasionally reaching European destinations. I would like to take over from Mum upgrading my career into a more marketing venture, trying to use my skills in Spanish to conquer Spanish market, with the view to taking over the administration and marketing side from my mother. I have noticed that the European trade is easy to acquire if you can show good communication relations and offer some kind of technical support. Especially, if there is a research element to the equipment order. Some clients are university clients and surveyors wanting to check the ground for which they are building on. I am good on computers and can already do administration. I can foresee myself taking on the marketing side and concerntrating on trying to see where the big projects are happening in Spain which will require the equipment. I will get hold of project managers and site addresses, sending a business card with a sheet of information about the equipment. This table compares foreign workers output compared to Germans. I speak good German from school and I have noticed a trend in more efficient workers means greater demand for equipment, because often finances are......

Words: 1717 - Pages: 7

Leadership Change

...Martin Luther King, leadership, transformation, change. The research finds that Dr. King personified the four characteristics of transformational leadership. It also illustrates King’s leadership legacy through modern works on leadership. Few individuals have made such a significant contribution to the advancement of modern society as Dr. Martin Luther King Jr. Born into a family of Baptist ministers in Atlanta, Georgia, in 1929, Martin Luther King also became a Baptist minister and rose to national prominence through the organization of the Southern Christian Leadership Conference and as leader of the Civil Rights Movement in the United States from the mid- 1950s until his death by assassination in 1968. Awarded the Nobel Prize for Peace in 1964, his leadership was fundamental to that movement's success in ending the legal segregation of African Americans in the southern states, and other parts, of the United States. Inspired by Gandhi's philosophy of non-violence, King promoted non-violent tactics for social change such as the massive March on Washington (1963), although he never witnessed his dream of a United States in which all Americans would have racial and economic justice. King’s vision of racial justice and love, provided hope and opportunity to African Americans beset by daily hardship and injustice and the impetus to initiate far-reaching social and political change. His ability to transform the struggle for racial equality into a vision with understandable,......

Words: 4171 - Pages: 17

Change for Leadership

...Running head: ASSIGNMENT 1.3 Assignment 1.3 Bellevue University Leadership for Change MHAL 847 Dr. Dey Jul 22, 2005 Abstract There are at least eight reasons that we have discovered why leadership at the top of the healthcare corporate ladder often fails to lead effectively during times of change. They are complex organizational structure, unfamiliar environment, fast pace of change, lack of time, lack of shared vision, inappropriate compensation, imbalance of power and mediocre CEOs (Dye, 2000). This paper will describe two of these factors as they relate to my organization. Assignment 1.3 There are at least eight reasons that we have discovered why leadership at the top of the healthcare corporate ladder often fails to lead effectively during times of change. They are complex organizational structure, unfamiliar environment, fast pace of change, lack of time, lack of shared vision, inappropriate compensation, imbalance of power and mediocre CEOs (Dye, 2000). Although I do not work in the field of healthcare, I believe many of these reasons can explain why leadership in general fails to lead in times of change. There are two factors that I have noticed more prominent within my organization. The first of which is lack of time. As Chairmen, Deans and Associate Deans there are constant demands of our time. We must oversee many functions and staff. All too often, we are required to make very important decisions that impact the staff, student and......

Words: 735 - Pages: 3