Crit de Munch

In: Other Topics

Submitted By NSoler
Words 868
Pages 4
EL CRIT, de Edvard Munch
Documentació general Títol: El crit Autor: Edvard Munch (1863-1944) Cronologia: 1893 Estil: Expressionisme alemany Tècnica: oli i tremp Suport: cartró Localització: Galeria Nacional d'Oslo En el quadre veiem a una persona, no se sap si és home o dona, amb les mans a la cara i cridant. Al fons veiem a dues persones que sembla que no s'adonin del crit de l'ésser humà que trobem en un primer pla, semblen dues figures alienes a la situació.

Estil i autor
Edvard Munch (1863-1944) va ser un autor precursor de l'expressionisme alemany. Pintor profund i angoixat, va marcar el camí de l'expressionisme a Europa. La seva vida, plena de tragèdies, va fer que s'obsessionés amb temes com la mort, la malaltia i la bogeria. L'any 1885 es va establir a París, per trobar una manera de canalitzar la seva ansietat en l'art simbolista. Allà es va sentir atret per l'obra de Gauguin i Van Gogh. El 1908, després d'haver superat la seva crisi, va abandonar aquest corrent simbolista i es va centrar en l'expressionisme, corrent que va marcar tota la seva trajectòria. Algunes de les seves obres són: “La nena malalt”, “Les noies en el moll”, “El petó”,.. Aquesta obra, “El Crit”, és l'expressió pictòrica de la por de Munch, i representa una situació de temor i angoixa insostenible. És l'obra més famosa de l'autor. Els expressionistes alemanys van trobar en Munch una font d'inspiració. Les característiques bàsiques de l'expressionisme són el dinamisme, l'expressió dels sentiments més profunds de l'autor, els colors més intensos i violents i l'exageració de les línies per aconseguir una expressió més intensa.

Anàlisi formal
Composició: Observem tres plans diferents en el quadre. En un primer pla veiem a una persona deformada i sense definir, amb les mans al cap i cridant. En un segon pla veiem a una parella sense immutar-se en sentir el crit de la persona del…...

Similar Documents

Lit Crit: the Sun Also Rises

...Lit Crit: The Sun Also Rises In Ernest Hemmingway’s The Sun Also Rises, a different style of writing is clearly evident. To go along with this unique style, we see an unusual structure demonstrated throughout the novel. In William L. Vance’s “Implications of Form in The Sun Also Rises,” he addresses this structure and analyzes the writing much deeper than most would while reading. William L. Vance’s analysis focuses on the “episodic and circular aspects of the structure.” This is very evident for readers to realize after reading of the characters common actions. In the life of Jake, Robert, and the other characters of the novel it seems as though they follow the same routine from day to day. These routines include “drinking and bullfight watching for all, sex for some, and fishing for the rest. And talk and self-torture.” The role of relationships in the novel is brought up by William Vance. The character’s relationships are what illustrate the circular motion of events. The relationship between Jake and Brett is brought up as one of the few constants. William Vance states that their special love for each other is almost always existent no matter what is going on in either of the two’s life. The constant low of society is also brought up as constant. Throughout the novel it seems as though the characters never take a break from their drinking. William Vance uses Robert Cohn as the prime example of this misery due to his constant desire for Brett. His attraction to her...

Words: 559 - Pages: 3

Modelo de Negocios de Netflix

...Caso: El modelo de negocios de Netflix 1. ¿Qué tan poderosas son las fuerzas competitvas en la industria de la renta de películas? Elaboren el análisis basándose en el modelo de diamante de Porter para dar soporte a su contestación. Netflix se posee fuerza competitiva interesante al tener un buen balance según el análisis de Porter. Al tener una fuerza media con los proveedores, donde cada uno de ellos posee sus propios artículos (películas), que son únicos e irrepetibles, pero, por ser una gran industria, se tiene la posibilidad de elección, teniendo un equilibrio hablando de proveedores. Existen varios productos sustitutos como:  la compra de películas en tiendas  la renta de películas físicas como Blockbuster  televisión en línea como Hulu La ventaja sobre los demás es que es una subscripción mensual, contra, la renta por producto, dándole una ventaja al producto. Entre los puntos en los que se ve en desventaja, es que el cliente debe poseer un equipo con la capacidad de sintonizar su servicio (pc, smartv, tablet pc, internet) y que el cliente, tiene un gran variedad de opciones para escoger; por lo cual, el cliente tiene mayor fuerza que la empresa. 2. ¿Cuáles son las fuerzas que están conduciendo el cambio en la industria de renta de películas?, ¿Los impactos combinados de estas fuerzas conductoras son favorables o desfavorables en términos de sus efectos sobre la rivalidad competitiva en la industria y la rentabilidad futura de la misma? Al generar nuevos productos......

Words: 1092 - Pages: 5

Jardí de L'Alegria

...una Espanya que demanava canvis radicals i urgents. Tal vegada contagiats per aquest esperit renovador, un grup de joves de Carcaixent fundaren en 1973 una nova falla, que portaria l’alegria als carrers d’un poble on la dictadura franquista ja agonitzava. Així, de la mà del jovent de la penya la Gàvia i d’alguns membres de la del Niu, naixia la falla El Jardí de l’Alegria, que insuflaria a les tradicionals falles de Carcaixent aquells vents de canvi que ja començaven a plenar tots els racons de la societat espanyola. Des de llavors, han passat quaranta anys i, encara que són moltes les coses que han canviat i millorat, malauradament són moltes altres les que romanen perennes al pas del temps, les fluctuacions del qual retornen al present lamentables episodis que ja creiem oblidats i superats. La de 1973 era una societat a cavall entre l’ortodòxia rància del franquisme i la modernitat que es respirava més enllà dels Pirineus. Precisament, aquell va ser l’any de l’estrena de la controvertida pel·lícula “El último Tango en París”, que la censura franquista va prohibir per tal de salvaguardar el decoro públic i que sols uns pocs afortunats (més bé intrèpids) tingueren l’oportunitat de vore endinsant-se en territori francés, a Perpignan. A casa nostra, però Alfredo Landa i Paco Martínez Soria ja s’encarregaven de mostrar a les seues pel·lícules les moltes virtuts de les turistes sueques que, gràcies al oberturisme dels anys seixanta impulsat pel jove ministre Fraga Iribarne, ......

Words: 873 - Pages: 4

Munch

...awawawawaw......

Words: 310 - Pages: 2

De Dicto vs de Rea

...“De dicto” is a term which means “ of the word” where “de re” is a term which means “of the thing”. We use these two distinctions to express ourselves in a more intentionally accurate way. For example, Mary Jane Watson, Peter Parker’s love interest, believes that Spider Man can crawl on walls. Mary Jane believes the statement is true “de re” because Spider Man can crawl on walls and “de dicto” because Mary Jane believes those words are true. However, Peter Parker is Spider Man which means that the names “Spider Man” and “Peter Parker” pick out the same one person or thing. With that, I can restate the proposition as Mary Jane Watson, Peter Parker’s love interest, believes that Peter Parker can crawl on walls. However now Mary Jane believes this statement is false “de dicto” and true “de re”. It is false “de dicto” because Mary Jane does not know the words to be true; she is not aware that Peter Parker and Spider Man are the same one person or thing. Nevertheless the restated proposition is true “de re” because Spider Man and Peter Parker are the same one person and since Spider Man can crawl on walls it must be true that Peter Parker can crawl on walls. Other terms that we use to clearly state our intention are rigid designators, both temporal and modal. They are terms designed to refer, denote or pick out the same thing in all possible worlds. It only refers to that thing in worlds where it exists and does not refer to anything else in worlds where it does not exist. For......

Words: 1090 - Pages: 5

Guia de Estudio de Mercado

......................................4 II.- ¿QUÉ ES UN ESTUDIO DE MERCADO? ......................................................................................5 II.1.- DEFINICIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO. .................................................................... 6 II.2.- OTROS CONCEPTOS CLAVES....................................................................................... 7 II.2.1.- PÚBLICO OBJETIVO O TARGET GROUP.............................................................. 7 II.2.2.- SEGMENTACIÓN DEL MERCADO.......................................................................... 8 II.2.3.- VARIABLES DE SEGMENTACIÓN. ....................................................................... 10 III.- ¿PARA QUÉ SIRVE UN ESTUDIO DE MERCADO? ................................................................14 III.1.- UTILIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO..................................................................... 15 III.2.- UTILIDAD EN FUNCIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA. ................................................................................................................................................ 15 III.2.1.- FASE DE LANZAMIENTO. .................................................................................... 15 III.2.2.- FASE DE CRECIMIENTO Y MADUREZ................................................................ 19 IV.- ¿CÓMO SE HACE UN ESTUDIO DE MERCADO?.........................................................

Words: 426 - Pages: 2

Estado de Flujos de Efectivo

...Análisis del estado de flujos de efectivo Fernando Campa Planas PID_00200310 © FUOC • PID_00200310 2 Análisis del estado de flujos de efectivo © FUOC • PID_00200310 Análisis del estado de flujos de efectivo Índice Introducción ............................................................................................ Objetivos ................................................................................................... 1. Concepto de estado de flujos de efectivo .................................... 5 6 7 2. Actividades de explotación ............................................................. 13 3. Actividades de inversión ................................................................. 22 4. Actividades de financiación ........................................................... 25 5. Variación neta del efectivo o equivalente .................................. 28 6. Ejemplo global numérico ................................................................ 30 Resumen .................................................................................................... 39 © FUOC • PID_00200310 Análisis del estado de flujos de efectivo © FUOC • PID_00200310 5 Análisis del estado de flujos de efectivo Introducción En este módulo, estudiaremos el estado de flujos de efectivo (en adelante, EFE), nuevo elemento incorporado en las cuentas anuales tras la aprobación del Plan general de contabilidad en el año 2007, y aplicable...

Words: 11672 - Pages: 47

Análisis de Manejo de Materiales

...consiste en un análisis del manejo de materiales dentro de una empresa del sector agrícola, dedicada a la venta de fertilizantes ubicada en la comunidad de Los Mochis, Sinaloa. Se muestra, primeramente, una descripción general de las actividades desempeñadas por la empresa, así como ilustraciones de las instalaciones de la planta, incluyendo información relativa a los productos que venden, la capacidad de almacenamiento con la que cuentan, entre otros detalles. En cuanto al manejo de materiales, se investigó información acerca de la manera en que arriba el producto a la planta, como es recibido, almacenado y posteriormente cómo se lleva a los clientes. Para un análisis más completo, se incluye una distribución de planta actual, con ilustraciones de las rutas seguidas por el producto dentro de la instalación para, posteriormente, desarrollar una propuesta que facilite la manipulación de los productos en la empresa. Como punto final, se incluyen recomendaciones diversas para mejorar las operaciones que se realizan dentro de la empresa, así como observaciones de seguridad para los empleados. OBJETIVO GENERAL Realizar un análisis del manejo de materiales en la empresa Tessenderlo Kerley, con el fin de proponer mejora en las operaciones de flujo de materiales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS * Analizar el flujo de materiales dentro de la empresa. * Revisar la distribución de instalaciones actual. * Proponer mejoras para un mejor manejo de materiales. *......

Words: 2874 - Pages: 12

Sistema de Archivo de Linux

...1.- ¿Es cada uno de lo siguiente una ruta absoluta, una ruta relativa, o una nombre de archivo simple? a. milk_co Nombre de archivo b. correspond/business/milk_co Ruta relativa c. /home/max Ruta relativa d. /home/max/literature/promo Ruta relativa e. .. No es nada f. letter.0610 Nombre de archive 2. Enumerar los comandos que puede utilizar para realizar estas operaciones: a. Haga su directorio home el directorio de trabajo b. Identifique el directorio de trabajo cd, pwd 3.- Si el directorio de trabajo es / home / max con una literatura subdirectorio llamado, dar tres conjuntos de comandos que puede utilizar para crear un subdirectorio clásicos nombrados en virtud de la literatura. También dé varios conjuntos de comandos que puede utilizar para quitar el directorio de los clásicos y su contenido. 1. mkdir /home/max/literature/classics 2. mkdir ~max/literature/classics 3. mkdir ~/literature/classics 4.- Las pantallas de utilidad df todos los sistemas de ficheros montados junto con información sobre cada uno. Utilice la utilidad de df con la opción (legible)-h para responder a las siguientes preguntas. A. ¿Cuántos sistemas de archivos se montan en el sistema Linux? B. ¿Qué sistema de archivos almacena el directorio de inicio? C. Suponiendo que su respuesta a ejercer 4a es dos o más, intento de crear un vínculo físico a un archivo en otro sistema de archivos. ¿Qué mensaje de error hacer se obtiene? ¿Qué sucede cuando se intenta crear un enlace......

Words: 1347 - Pages: 6

Sistema de Gestion de Almacenes

...y Sistema de Información en Gestión de Almacenes 1ª Sesión: FUNCIONES Y OBJETIVOS EN LA GESTIÓN DE ALMACENES 1ª Sesión: Funciones y objetivos en la gestión de almacenes Índice de la sesión 1.1 Presentación del módulo automatización y sistema de información en gestión de almacenes 1.2 Planteamiento de un caso práctico: Diseño de un Almacén 1.3 Definición de almacén y tipos de almacenes 1.4 Medios auxiliares de carga (MACs) Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de Información en Gestión de Almacenes Nº Entrega: 1 Pág. 2 1ª Sesión: Funciones y objetivos en la gestión de almacenes Presentación del Profesor Jesús Majem Tarruella Ingeniero Industrial Superior por la UPC, Master de Administración de Empresas (MBA) por EAE, Master en Logística Integral por el ICIL. Quince años de experiencia como consultor de empresas Doce como socio de AB Brain, Ingeniería Logística. Especialista en SCM y Logística. Datos de contacto: jmajem@abbrain.com Skype: jmajemt Linkedin: Jesús Majem Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de Información en Gestión de Almacenes Nº Entrega: 1 Pág. 3 1.1 Presentación del módulo sistemas de información en Gestión de Almacenes Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de Información en Gestión de Almacenes Nº Entrega: 1 Pág. 4 1.1 Presentación del módulo Gestión de Almacenes 1.- Objetivos y premisas VIDEO ALMACÉN IKEA Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de......

Words: 6485 - Pages: 26

Edvard Munch

...The Scream By: Edvard Munch From early on Edvard Munch was troubled. His mother passed when he was very young, as well as his sister. The blow of the passing of these family members was not to be softened by a military father who twisted Christianity to fit his radical views. Family tragedy caused Dr. Munch to be very violent and depressed. This, as well as Edvard’s consistent illness, was the motivation for Dr. Munch to constantly lash out and claim that this was Gods way of punishment. Edvard is quoted saying, “Sickness, insanity, and death were the dark angels standing guard at my cradle and they have followed me throughout my life”. The Scream was born from this shadowy place in Edvard’s heart and mind. Originally made from pastels on cardboard, it was created several times with multiple mediums by Munch. On record, The Scream is currently the most expensive painting ever sold. The 1895 pastel and cardboard painting was bought in May of 2012 for $120 million in New York City. This piece is not only rich in monetary value, but meaning as well. Edvard Munch created The Scream to displays the insanity within himself, and how he views the world around him. In his self-expression there are formal interpretations of colors and dramatic use of space and perspective, as well as rippling curves of the landscape which all come together to describe the anxiety and manifestation of the piece. The most evident formal element in the scream is color. Drastic use of color depicts......

Words: 1007 - Pages: 5

Sistemas de Control de Gestion

...naturaleza de los sistemas de control de gestión El objeto de este libro es la implantación de estrategias. En particular, se aportan conocimientos, ideas y habilidades analíticas relacionadas con la forma en que los directores ejecutivos diseñan e implantan los sistemas gerenciales permanentes con los que planean y controlan el desempeño de la empresa. Los elementos de los sistemas de control de gestión son: planeación estratégica, presupuestación, asignación de recursos, medición del desempeño, evaluación y recompensas, designación de centros de responsabilidad y fijación de precios de transferencia. El libro se centra en los conceptos de estrategia, comportamiento organizacional, recursos humanos y responsabilidad gerencial. Ejercer el control administrativo es una obligación de cualquier organización descentralizada. Por un lado, se afirma que los sistemas de control de gestión tienen que concordar con la estrategia de la empresa. Esto significa que la estrategia se establece primero a través de un proceso formal y racional, y que luego ésta dicta el diseño de los sistemas administrativos de la empresa. Otra opinión es que las estrategias surgen por experimentación, sobre la cual influyen los sistemas administrativos de la empresa. Desde este punto de vista, los sistemas de control de gestión afectan el desarrollo de las estrategias. Vamos a considerar los dos puntos de vista, así como sus implicaciones para el diseño y la operación de los sistemas......

Words: 24916 - Pages: 100

Modelo de Contrato de Confidencialidad

...CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD Al objeto de garantizar la confidencialidad del presente [Proyecto, colaboración entre las partes implicadas], se hace necesario la firma de un acuerdo que garantice unos niveles de confianza entre las partes. El documento se firmará una vez aceptado y firmado el (tipo: contrato, acuerdo,...] por ambas partes. El contenido del acuerdo es el que figura a continuación. Contenido DE UNA PARTE: [nombre de la organización]y en su nombre y representación (con poder suficiente para ello) D/Dña. [nombre completo], en calidad de [cargo, administrador, apoderado,...] DE OTRA PARTE: [nombre de la organización]. y en su nombre y representación (con poder suficiente para ello) D/Dña. [nombre completo], en calidad de [cargo, administrador, apoderado,...] Reunidos en [lugar de la firma del contrato], a [día] de [Mes] de [Año] EXPONEN I – Que las partes, anteriormente citadas, están interesadas en el desarrollo del presente contrato, para lo cual, aceptaron celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad con el fin de establecer el procedimiento que regirá la custodia y no transmisión a terceros de la información distribuida entre las partes, así como los derechos, responsabilidades y obligaciones inherentes en calidad de remitente, Propietario y «Destinatario» de la referida información. II – Que las partes, en virtud de lo anteriormente expuesto, convinieron que el presente Acuerdo de Confidencialidad se rija por la normativa......

Words: 1479 - Pages: 6

Modelos de Arquitectura de Software

...Modelos de desarrollo Desarrollo por etapas La ingeniería del software es el proceso formal de desarrollo de software en el que las necesidades del usuario se traducen en requerimientos, estos se transforman en diseño que se implementa en código que se prueba, documenta y se certifica para su uso operativo. Según la definición del IEEE la ingeniería del software se define como “la aplicación de un método sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, esto es, la aplicación de la ingeniería al software”. Esta consiste en etapas principales: 1. Análisis de requerimientos: En esta etapa se obtiene toda la información necesaria para llevar acabo el software por ejemplo: información de la empresa, que tipo de software será, a quienes va dirigido, porque se necesita entre otras cosas mas quizá lo más importante de esta etapa es que requisitos debe cumplir el software para ser de calidad (cumpla con las expectativas). 2. Especificación: En esta etapa se elabora un plan de gestión y se detalla profundamente el software. Algunas de las cosas que se generan en este punto son: Documento de Especificación de requisitos, documento de Aseguramiento de la calidad, Métricas de software, casos de uso, etc. 3. Diseño y arquitectura: Determinar cómo funcionara de forma general sin entrar en detalles incorporando consideraciones de implementación tecnológica, como el hardware la red, etc. Suele ir muy entre lazada con la etapa......

Words: 1764 - Pages: 8

Definicion de Terminos de Negocios

...“Finance” Es el estudio del dinero y su manejo. También explora la asignación de recursos en un mundo incierto. Finanzas es como funciona una organización. “Efficient Market” El mercado eficiente es un mercado donde la información nueva esté inmediatamente disponible para todos los inversionistas y posibles inversionistas en potencia. El papel del mercado eficiente en las finanzas es tener una extensión menor y una menor volatilidad del mercado. “Primary Market” Mercado primario es el medio por el cual sus ahorros se transfieren a las empresas y los gobiernos. Los mercados primarios ofrecen nuevos valores del prestatario a cambio de dinero de los inversionistas o prestamistas. “Secondary Markets” Los mercados secundarios son los mercados de valores. Facilitan la transferencia de los títulos existentes entre los inversionistas. Estos tipos de mercados incrementan el deseo de compra de valores. “Risk” EL riesgo tiene una sola definición en las finanzas. Los riesgos pueden tener un resultado positivo o negativo en las finanzas. Todos los aspectos de las finanzas tienen algún tipo de riesgo. “Security” La seguridad es un documento que evidencia la propiedad de las acciones, bonos y otras inversiones en las finanzas. Una organización utiliza estos como activos. “Stocks” Las acciones son una evidencia de que la propiedad de esa corporación esta dividida. Financieramente, esto es a menudo una manera de pagar las primas o incentivos los empleados sin pagarles en......

Words: 506 - Pages: 3