Mfrs108

In: Business and Management

Submitted By missdella
Words 5497
Pages 22
1.0 PENGENALAN
Di dalam menerangkan mengenai MFRS 108 Polisi Perakaunan, Perubahan Dalam Anggaran Perakaunan dan Kesilapan, ianya berkaitan dengan penggunaan MFRS 1 First-time Adoption of Malaysian Financial Reporting Standard. Sebelum penerangan mengenai MFRS 108 diberikan dengan lebih jauh lagi, penerangan mengenai MFRS 1 akan diberikan perhatian terlebih dahulu dan seterusnya hubung kait diantara keduanya akan dapat dilihat dengan lebih jelas. 1.1 Pengenalan : MFRS 1
MFRS 1 First-time Adoption of Malaysian Financial Reporting Standards
Tarikh Efektif dan Aplikasi MFRS 1
Sesuatu entiti akan terpakai MFRS 1 untuk tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2012. Pemakaian MFRS 1 adalah perlu kerana jika tidak, penyata kewangan itu dikatakan tidak menjalankan pematuhan terhadap IFRS.
MFRS 1 dikatakan terpakai apabila entiti pertama mematuhi setiap satu daripada MFRS bersamaan dengan IFRS berkuatkuasa bagi tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2012 bagi penyata kewangan MFRS pertamanya. Secara umumnya, MFRS 1 memerlukan maklumat perbandingan yang akan dinyatakan semula jika keperluan MFRS telah digunakan berkuatkuasa bagi tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2012, kecuali apabila piawaian: 1) melarang penggunaan retrospektif dalam beberapa aspek atau 2) membolehkan penerimaan pakai kali pertama untuk menggunakan salah satu atau lebih daripada pengecualian atau pengecualian yang terkandung di dalamnya.
Objektif MFRS 1
Merujuk kepada Para 1, objektif bagi MFRS 1 ini adalah untuk memastikan bahawa penyata kewangan MFRS pertama entiti, dan laporan kewangan interim untuk sebahagian daripada tempoh yang meliputi penyata kewangan ini, mengandungi maklumat yang berkualiti tinggi yang mana maklumat ini:

a) adalah telus untuk pengguna dan setanding ke atas semua tempoh yang dibentangkan b) menyediakan titik…...

Similar Documents