Batna

 • Ethics

  คำจำกัดความและการวางแนวทางทักษะสำหรับการเจรจาไปตลอดชีวิต เช่นศูนย์รวมของ ความรู้ตัวเอง เพื่อการเห็นคุณค่าข้อจำกัดของตัวเอง เช่นเดียวกับกลุ่มงานอื่นๆเหล่านั้นในการเจรจาตกลงกัน • การเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับข้อตกลงในการเจรจาของคุณ (BATNA) และ ยุทธศาสตร์หลักการของรูปแบบและผลประโยชน์ • คำจำกัดความของข้อเรียกร้องและการค้นหาสภาวะการลุกขึ้นต่อสู้กับข้อเท็จจริงในองค์การ • ค้นหาผลกระทบทางเพศ คำอรรถาธิบาย และอำนาจการควบคุมบนผลลัพธ์และ กระบวนการการเจรจา • การค้

  Words: 1252 - Pages: 6

 • Negotiation 6-10

  advantage BOX 6.1: Use Time to Your Advantage (p. 142) 2) Info Called the “The Heart of Negotiations” because it shapes our appraisal of reality, our negotiation strategy, our BATNA, our expectations of what can be achieved and the outcome of a negotiation. Often, more info discovered both before and during a negotiation process makes you a better negotiator. The party that has more and better info is more likely to negotiate

  Words: 5497 - Pages: 22

 • Negotiations: the Batna

  BATNA - Best Alternative Having available options during a negotiation is a good alternative which empowers you with the confidence to either reach a mutually satisfactory agreement, or walk away to a better alternative. "Don't put all your eggs in one basket." It's an old saying which has stood the test of time. Some of you urbanites, sitting in your cubicles, may be scratching your heads and wondering, 'What in the name of Hades does this mean?' Meanwhile, back out there in the countryside

  Words: 1329 - Pages: 6

 • Negotiations Checklist

  1. Negotiation Trap: I must analyze what type of bargainer I am. Identifying my type helps me avoid fall into the negotiation trap. 2. BATNA: I must analyze what my BATNA is. This is my reference for the negotiation. 3. Focus on Interest: I will approach the negotiation with a focus on interest of the other party. Identifying the possible interest of other party involved in negotiation will help me analyze the possible ways of expanding the pie (creating more value). 4. Integrative

  Words: 807 - Pages: 4

 • Luna

  Case Analysis In the Luna case that involved the companies DGG and Global Service, DGG was trying to receive payment for trademark infringement of a pen that Global Service was currently producing. In the negotiation, Erika did not have a very strong BATNA, which was getting another company to manufacture the Luna pen after a potential lawsuit that would likely only force Global Service to cease production. DGG's interest was simply to receive money for the use of the trademark because they had no intentions

  Words: 887 - Pages: 4

 • Frasier

  million in order to make a profit on the show, Paramount seemed to bedemanding $ 6 million per episode. Paramount came down to $5.5 million later.Q.2. What is NBC's BATNA? What is Paramount's BATNA? What is your best estimate of theirrespective reservation prices? Is there a ZOPA?Answer:NBCs BATNA: The fact that Paramount didnt have a BATNA. If they switch networks the showwould lose viewership, which will affect the studio as well as the network to which they move.So whatever NBC was offering them

  Words: 284 - Pages: 2

 • Bata Nbc Essay

  What is NBC’s BATNA (if no agreement with Paramount, then what is their preferred course of action?): Background: NBC is currently paying a License fee of approximately $ 5M/ episode. News media is speculating Paramount wants $ 8M fee for renewal. Paramount initially proposed $ 6 M (20% more than current), whereas NBC countered at $ 4.75 M (5% less than current). If the two parties are unable to form an agreement, then NBC’s BATNA possibilities are as follows: BATNA # 1: Bid for another

  Words: 250 - Pages: 1

 • Kinght-Excalibur Case

  PARTS – NEGOTIATION PLAN 1. What is your BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement)? Sell the pistons to Hanks Super Monster Tractor for $300 / piston 2. Why it is the “best” alternative? * No other viable alternative available if we decided to go without major losses. * Better than not selling at all considering the poor demand for specialized pistons in the market 3. How acceptable your BATNA is to you? This is a very poor BATNA to sell the pistons at a significant loss

  Words: 708 - Pages: 3

 • Case Study

  Definitions BATNA (BEST ALTERNATIVE TO A NEGOTIATED AGREEMENT) = This refers to what, as the seller, you think you could do with another party (being realistic) in terms of selling your content or product, if this deal fell apart. For the buyer, it's what you think you could do in terms of replacing the content or product, and the price involved, if the deal fell through. RESERVATION PRICE = the maximum or minimum--depending on whether you're the buyer or seller--at which you would be indifferent

  Words: 617 - Pages: 3

 • Best Practices in Negotiations, Article Review

  | |2. Diagnose the fundamental structure of the negotiation | |3. Identify and work the BATNA | |4. Be willing to walk away | |5. Master

  Words: 2145 - Pages: 9

 • Word in Press

  james.berry@ucl.ac.uk © James Berry 2013 4 Negotiation Skills © James Berry 2013 5 Objectives • • • • Briefly review what negotiation is Highlight why it might be important Review your BioPharm/Seltek negotiations Key things to know (BATNA, Reservation Price, ZOPA, Target Price) • Negotiate Case: Recruit © James Berry 2013 6 Negotiation is… • The process where two or more parties decide what each will give and take in the context of their relationship . . . © James Berry 2013

  Words: 3077 - Pages: 13

 • Oceania

  respond directly to this background information in your analysis.) • What is your BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement)? o Explain why it is the “best” alternative. What are some other possible alternatives? o How acceptable your BATNA is to you? What are the implications of this acceptability for the way you approach this negotiation? o Remember that the ideal BATNA: ▪ Does not require the negotiation counterpart’s participation or

  Words: 423 - Pages: 2

 • Ethics in Negotiation

  interest successfully. 3. Define BATNA. Describe how it would be utilized in a negotiation. BATNA stands for best alternative to a negotiated agreement. This is an alternative deal that a negotiator might pursue if she or he does not come to agreement with the current other party. The availability of a BATNA offers a negotiator significant power because he or she now has a choice between accepting the other party’s proposal or the alternative deal. Any viable BATNA gives the negotiator the choice

  Words: 1061 - Pages: 5

 • Batna

  Best Alternative to a Negotiated Agreement A party’s BATNA is a measure of the balance of power among the negotiating parties based on the resources they control or can influence to respond to their interests that will be addressed in a given negotiation. “walking-in” BATNA, that group of resources in your pocket before negotiation begins, and the dynamic BATNA that changes as you gain information during the negotiation process gives you a sense of whether to undertake a negotiation and whether

  Words: 403 - Pages: 2

 • Concepts of Negotiations

  self-interests, all parties have options, the parties can come to an agreement or unable to reach a mutual agreement (Murtoaro & Kujala, 2007). There are also several concepts of negotiations including win-win, interest-based, positions v. interests, and BATNA negotiations. Below the reader, will find a brief description of all of these concepts. Win-Win Negotiations The win-win negotiation approach is a relatively new concept and is successful when one or all parties meet their requirements of the settlement

  Words: 887 - Pages: 4

 • Negotiation Final Paper

  offers. Indeed the offers did come in, in fact over the next few months we were in and out of escrow three times. Undeterred we listed our home for a fourth and mutually agreed final time. We agreed our Best Alternative to a Negotiated Settlement (BATNA) was staying in the home and not planning to buy a bigger house. Our reservation point was set as a sales price of $440,000 which we calculated as the amount of money we needed to pay off our mortgage, all other debts, and provide enough seed money

  Words: 1959 - Pages: 8

 • Internation Negotiation Worksheet

  and/or confidential written information that was provided for you. 2. What alternatives do you have if you do not successfully complete this negotiation? List all that apply (whether they be good or bad) and then identify which option is your BATNA and why. 3. What possibilities do you see that could be used to bring added value to BOTH parties in this negotiation? (“enlarging the pie”) PART 2: PREPARING TO NEGOTIATE 1. In preparation for this negotiation, what have you learned

  Words: 803 - Pages: 4

 • Negotiations

  harmful if the other party doesn't have this value between its reservation and target price (Chang, Chung, & Van de Vyver, 2014). During meeting 2, FD walked into the negotiation with a poor BATNA: no agreement meant FD risked losing all its Conquip business to FF. Conquip seemed to have a strong BATNA: the company could easily switch to FF filters. However, de Winter convinces Conquip of the value of LEIF’s innovative technology, and Conquip knew they wouldn’t have suppliers that would be equivalent

  Words: 1602 - Pages: 7

 • Havard Business School Case Study Fraiser (a)

  Coast) and Jeff Zucker (President of NBC entertainment). Kerry McCluggage (Paramount’s Chairman) led the negotiation team for Paramount and was sometimes joined by Gary Hart, president of Paramount. 2) What are NBC’s BATNAs? What are Paramount’s BATNAs? Of these BATNAs, which is the best option for each entity? NBC had two BATNA’s: keep Frasier regardless of the increased cost (take a financial hit) in hopes to keep it as a “tent pole” to draw in its viewers to the new shows line-ups after

  Words: 408 - Pages: 2

 • Mgt/557 Entire Course

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 9841 - Pages: 40

 • Negotiation

  associate. I now see negotiation as a win-win game that sees every party valuable. Create value, claim value and build relationship is the core objective of a good Negotiation skill. Although in reservation my Best alternative to negotiation agreement (BATNA) should be cleared and improved also reservation point should be stated in personal agenda. In all Negotiation is the best knowledge someone can have that universally create positive impact in all area of life if apply accordingly. Its safe cost, build

  Words: 1428 - Pages: 6

 • Mgt 557 Entire Course (Negotiation Power and Politics) Complete Course

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 4306 - Pages: 18

 • Mgt 557 (Negotiation Power and Politics) Complete Course

  negative bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a specific

  Words: 9777 - Pages: 40

 • Mgt 557 (Negotiation Power and Politics) Complete Course

  negative bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a specific

  Words: 16498 - Pages: 66

 • Mgt 557 Entire Course (Negotiation Power and Politics) Complete Course

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 8611 - Pages: 35

 • Mgt 557 Entire Course Negotiation Power and Politics

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 7918 - Pages: 32

 • Best Alternative to Negotiated Agreement.

  1: Assess your BATNA. The first step in any negotiation is to ask yourself, “What will I do if the current negotiation ends in no deal?” In other words, you need to assess your BATNA, or best alternative to negotiated agreement—the course of action you will pursue if and when the current negotiation ends in an impasse.3 Without a clear understanding of your BATNA, it is impossible to know when to accept a final offer and when to walk away in order to pursue other options. Your BATNA assessment requires

  Words: 473 - Pages: 2

 • Mgt 557 Entire Course (Negotiation Power and Politics) Complete Course

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 6766 - Pages: 28

 • Batna

  Hormel Company stuck to their reservation point , which was not in favor to the workers of the union. the result of the fail negotiation came from lack of preparation and knowing their BATNA, which later resulted in a fail negotiation. In the Case of the the Local Union,the Leader failed to prepare and present a BATNA to the workers and members of the meat packing department. The workers stress their distress and Haggling over the pay cut but lost focus on how to prepare and come up with an Anchor

  Words: 589 - Pages: 3

 • Mgt 557 Entire Course Negotiation Power and Politics

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 2721 - Pages: 11

 • Mgt 557 Entire Course (Negotiation Power and Politics) Complete Course

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 2353 - Pages: 10

 • Ppa 605 (Negotiation Bargaining & Conflict Management) Entire Course

  at least two of your classmates’ postings. 1. Define the Four Stages of the Negotiation Process and discuss what changes have taken place in the negotiation tactics since the 1950s. 2. Explain why the Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) is important in preparing the negotiation. 3. Discuss the difference between tangible and intangible priorities and why ground rules are important when both parties are amenable to negotiate. 4. Discuss whether the Good Guy / Bad Guy Routine is

  Words: 9175 - Pages: 37

 • Mgt 557 Entire Course (Negotiation Power and Politics) Complete Course

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 2941 - Pages: 12

 • Ppa 605 (Negotiation Bargaining & Conflict Management) Entire Course

  at least two of your classmates’ postings. 1. Define the Four Stages of the Negotiation Process and discuss what changes have taken place in the negotiation tactics since the 1950s. 2. Explain why the Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) is important in preparing the negotiation. 3. Discuss the difference between tangible and intangible priorities and why ground rules are important when both parties are amenable to negotiate. 4. Discuss whether the Good Guy / Bad Guy Routine is

  Words: 12233 - Pages: 49

 • Mgt 557 Complete Course Material

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 5158 - Pages: 21

 • Ppa 605 Complete Course Material

  at least two of your classmates’ postings. 1. Define the Four Stages of the Negotiation Process and discuss what changes have taken place in the negotiation tactics since the 1950s. 2. Explain why the Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) is important in preparing the negotiation. 3. Discuss the difference between tangible and intangible priorities and why ground rules are important when both parties are amenable to negotiate. 4. Discuss whether the Good Guy / Bad Guy Routine is

  Words: 21323 - Pages: 86

 • Mgt 557 Entire Course (Negotiation Power and Politics) Complete Course

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 9878 - Pages: 40

 • Mgt 557 Entire Course (Negotiation Power and Politics) Complete Course

  bargaining range be resolved? Should a negotiator reveal his or her resistance point? Explain. MGT 557 Week 2 MGT 557 Week 2 DQ 1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? MGT 557 Week 2 DQ 2 Define ethics. Why do ethics matter in negotiation? How does your personal ethical code influence your negotiations? Provide a

  Words: 4117 - Pages: 17

 • Ppa 605 (Negotiation Bargaining & Conflict Management) Entire Course

  at least two of your classmates’ postings. 1. Define the Four Stages of the Negotiation Process and discuss what changes have taken place in the negotiation tactics since the 1950s. 2. Explain why the Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) is important in preparing the negotiation. 3. Discuss the difference between tangible and intangible priorities and why ground rules are important when both parties are amenable to negotiate. 4. Discuss whether the Good Guy / Bad Guy Routine is

  Words: 15291 - Pages: 62

 • Batna

  MANAGEMENT REPORT BATNA Basics: Boost Your Power at the Bargaining Table www.pon.harvard.edu Negotiation Management Report #10 $50 (US) Negotiation Editorial Board Board members are leading negotiation faculty, researchers, and consultants affiliated with the Program on Negotiation at Harvard Law School. Max H. Bazerman Harvard Business School Iris Bohnet K ennedy School of Government, Harvard University Robert C. Bordone Harvard Law School John S. Hammond John

  Words: 3978 - Pages: 16

 • Hamilton Real Estate Case

  I would be willing to pay much more than my first offer. Preparation: Based on the instructions I received as a buyer, my BATNA was to invest in a residential real estate venture that would give my company a $6m profit. I estimated my reservation price to be $60m based on the break-even point ($66m) if I reached a deal with Pearl investments and the value of my BATNA, which was an alternative with $6m profit. Although, I calculated my walkaway price to be $60m, I wished to close the deal with

  Words: 1738 - Pages: 7

 • Batna

  Case study: The Muse/TransStar and Southwest Airlines BATNA Case Overview Muse Air was struggling amid the 1982 traffic controllers’ strike, a massive debt to service and shrinking cash reserves. By the end of 1984, they were looking for a merger to keep it afloat. In 1985 culminated the purchase of Muse Air by its long time nemesis and rival, Southwest Airlines. Southwest Airlines paid USD 60.5 millions in stock and cash for Muse Air when Muse Air was on the verge of collapse in 1985. After

  Words: 1471 - Pages: 6

 • Harborco (Environmental Negotiator) -Planning Document

  have a clear “win” on the issues, in hopes that other constituent environmental groups are impressed by the results and potentially boost contributions to the League. What is your BATNA? Reservation Price? Target? In this situation, it is very important for me to realize that I have a very weak BATNA. The BATNA is a government sanctioned degradation of the environment – Harborco is allowed to build a deepwater port including primarily dirty industries and causing serious damage to the ecology

  Words: 885 - Pages: 4

 • Business Negotiation Batna

  BATNA - Best Alternative Having accessible choices amid an arrangement is a decent option which engages you with the certainty to either achieve a commonly palatable understanding, or leave to a superior option. "Don't put all your eggs in one basket." It's an old saying which has stood the test of time. Some of you urbanites, sitting in your work spaces, may be scratching your heads and pondering, 'What for the sake of Hades does this mean?' Meanwhile, pull out there in the field, a bronzed

  Words: 821 - Pages: 4

 • Negotiations

  modification to the PIOC, worth consideration: 1. Attend to the relationship 2. Attend to all elements of communication 3. Focus on interests, not positions 4. Generate many options 5. Find legitimate criteria 6. Analyze the BATNAs (best alternatives to a negotiated agreement) 7. Work with fair and realistic commitments More re Collaborative Negotiation * Transforming negotiations requires some special things: - moving from self-interest to shared concerns

  Words: 2983 - Pages: 12

 • Mgt 557 Help Real Education/Mgt557Help.Com

  ************************************************************************************* MGT 557 Week 2 DQ 1 FOR MORE CLASSES VISIT www.mgt557help.com Week 2 DQ1 Describe the best alternative to a negotiated agreement (BATNA) concept. Explain the pitfalls of overestimating the value of BATNA. Why is a negotiator’s BATNA the most valuable tool of power negotiation? *************************************************************************************

  Words: 328 - Pages: 2

 • Negoation

  current mental models of negotiation. We will also examine the possible hurdles to reaching agreements posed by cross cultural differences, particularly between American and Chinese business people. Finally, we discuss the relative importance of BATNAs (Best Alternative to Negotiated Agreement) and contributions in the bargaining process. History of Negotiation Research In the 1960’s and 1970’s, the main issues identified by scholars studying negotiation were the personality characteristics

  Words: 4096 - Pages: 17

 • Bshs441 Week 4 Quiz

  benefit of the BATNA approach when dealing with a powerful negotiator or a strong personality, such as an agency administrator of the client themselves (2 pts). Since BATNA means the Best Alternative to a Negotiated Agreement the benefit to this approach is that BATNA gives the client an alternate plan when things start to get out of control. The BATNA approach can also benefit a client as he or she can use it to their advantage and be able to walk away from the negotiator. If the BATNA is strong then

  Words: 1140 - Pages: 5

 • Essay Oceania

  party for patron and donors Withholds info $2,500/2-hour opening night party $2,500/ Chicago's autograph party Bugles_ well show of POP_ draw audiences_ smaller cast & Crew Cost caculation (Excel File) 2. Is it a STRONG BATNA?  POP's BATNA The Rosalind house The Windy City POP Alan Bates_ General Manager John Peppy_ Sales Manager Rollin Duncan_ Financial Analyst Steve McQueen_ Human resource Manager Products Oceania is extremely popular among theater

  Words: 812 - Pages: 4

 • Six Habits of Merely Effective Negotiators

  which drives the deals. 5. Neglecting BATNAS. BATNA reflects the option available in case of a no-deal. It sets the threshold that a negotiated agreement must exceed. It applies to both parties, that is both parties would arrive at an agreement only if both of them are exceeding their BATNAs. How ones BATNA appears to the other party is an important indicator of the credibility of the threat of the other party to abandon the deal. Thus the BATNA of the other party becomes an important leverage

  Words: 2304 - Pages: 10

+
-